Đɪ ᴅã ɴɢᴏạɪ ʟúᴄ ɴửᴀ đêᴍ: Phó ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ ʙị ʟậᴛ ᴛʜᴜʏềɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ

23 Tháng Bảy, 2021 Tùng Sơn 0

Đɪ ᴅã ɴɢᴏạɪ ʟúᴄ ɴửᴀ đêᴍ: Phó ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ ʙị ʟậᴛ ᴛʜᴜʏềɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ú̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ó̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ạ̼ɴ̼ […]