T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼:̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

5 Tháng Ba, 2021 Richie Rich 0

Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼ ̼7̼5̼1̼ ̼+̼ ̼9̼5̼0̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ […]