ᴛìɴʜ ʙáᴏ ᴀɴʜ ᴘʜáᴛ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴÓɴɢ: ɴɢᴀ đã ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛᴏàɴ ʙộ ʙờ ʙɪểɴ Đᴇɴ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ!

ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛừ xᴀ ở ʙờ ʙɪểɴ Đᴇɴ, ʜảɪ ǫᴜâɴ ɴɢᴀ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ɴʜằᴍ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴀɴʜ ᴠừᴀ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛìɴʜ ʙáᴏ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟượɴɢ ʜảɪ ǫᴜâɴ ɴɢᴀ đᴀɴɢ “ᴄô ʟậᴘ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴋʜỏɪ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ʜàɴɢ ʜảɪ ǫᴜốᴄ ᴛế”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛờ ᴛʜᴇ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ, ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛừ xᴀ ʙờ ʙɪểɴ Đᴇɴ ᴠà ᴄô ʟậᴘ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜỏɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ʜàɴɢ ʜảɪ ǫᴜốᴄ ᴛế, ʜảɪ ǫᴜâɴ ɴɢᴀ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ɴʜằᴍ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ đổ ʙộ ᴛạɪ ʙɪểɴ ᴀᴢᴏᴠ ᴠà ʀấᴛ ᴄó ᴛʜể sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛớɪ.


ʙɪɴʜ sĩ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠũ ᴋʜí ᴛɪếɴ ᴠề ᴘʜíᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɪʀᴘɪɴ, ᴘʜíᴀ ᴛâʏ ʙắᴄ ᴋʏɪᴠ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹 ᴛʜáɴɢ 𝟹 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸. Ảɴʜ: ᴀғᴘ

ᴛʀướᴄ đó, ᴄố ᴠấɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴏʟᴇᴋsɪʏ ᴅᴀɴɪʟᴏᴠ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙàɪ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛʀêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ʀằɴɢ ʟíɴʜ ᴅù ɴɢᴀ đᴀɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛớɪ ᴏᴅᴇssᴀ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟớɴ ɴʜấᴛ ʙêɴ ʙờ ʙɪểɴ Đᴇɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ôɴɢ ɴàʏ ᴛᴜʏêɴ ʙố ǫᴜâɴ ɴɢᴀ “sẽ ᴠấᴘ ᴘʜảɪ sự ᴋʜáɴɢ ᴄự ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ”.

“ʜọ đᴀɴɢ đượᴄ đóɴ đợɪ ở đó ᴠà đừɴɢ ɴɢʜĩ ʜọ sẽ ᴛʜᴜậɴ ʙᴜồᴍ xᴜôɪ ɢɪó,” ôɴɢ ᴅᴀɴɪʟᴏ ǫᴜả ǫᴜʏếᴛ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã đượᴄ ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛừ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ʜᴏãɴ ʟạɪ ᴅᴏ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ᴋʜắᴄ ɴɢʜɪệᴛ.

ᴛêɴ ʟửᴀ ɴɢᴀ ɴã xᴜốɴɢ ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜâɴ sự ᴄựᴄ ʟớɴ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴʜạʏ ᴄảᴍ
ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟹, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ ᴘʜá ʜủʏ ᴄáᴄ ᴄơ sở ǫᴜâɴ sự ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴅâɴ sự ᴛạɪ ɴướᴄ ɴàʏ ᴍặᴄ ᴅù ᴍᴏsᴄᴏᴡ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ ᴠẫɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜỉ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄáᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ǫᴜâɴ sự ᴛạɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟸, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ “ᴍộᴛ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự đặᴄ ʙɪệᴛ” ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜáᴄ ʀằɴɢ ʙấᴛ ᴋỳ ɴỗ ʟựᴄ ɴàᴏ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴠàᴏ ʜàɴʜ độɴɢ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ sẽ ᴅẫɴ đếɴ “ɴʜữɴɢ ʜậᴜ ǫᴜả ᴍà ʜọ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴛʜấʏ”.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ɴàʏ đượᴄ xᴇᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴋếᴛ đầʏ ᴛᴀɪ ʜọᴀ sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴỗ ʟựᴄ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ɴʜằᴍ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴅàɴ xếᴘ ʟạɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʜờɪ ʜậᴜ ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ʟạɴʜ ở ᴄʜâᴜ Â

Theo Soha

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*