4 vị tướng ᴄᴜ́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ vị trung tá – Những nốt nhạc cuối của “Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ đường số 4” Đặng Văn Việt

Cᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ: Aɴʜ ᴏ̛ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ, đᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴀ̂́ʏ ɴʜɪ̉? Tᴏ̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ: “Kʜᴏ̂ɴɢ ᴇᴍ ᴀ̣. Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ đᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ đᴇᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ”.

4 ᴠɪ̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴜ́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ.

Vᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ʏᴇ̂ᴜ đᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 4 Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴀ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 102. Cᴏ́ ʟᴇ̃ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʜᴇ̂́ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴏ̣̂ ʙɪɴʜ ᴄʜᴜ̉ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̣ɴ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ đᴏ̛̀ɪ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴅᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̉ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ “ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́ ᴅᴜ̃ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢɪᴀ̀” Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ.

Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11 ɴᴀ̆ᴍ 2018, ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɴʜ, ᴋʜᴜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Hᴜ̛̃ᴜ ɴɢʜɪ̣ Vɪᴇ̣̂ᴛ – Xᴏ̂ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 8 ɪᴍ ᴀ̆́ɴɢ đᴇ̂́ɴ đᴀ́ɴɢ sᴏ̛̣. Tᴜ̛̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀɴɢ ᴍᴀ́ʏ đɪ ʀᴀ ʙᴏ̂́ɴ ᴠɪ̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʙᴀ̣ᴄ ᴍᴀ̀ᴜ, đᴏ̂ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀɪ đᴇᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ.

Vᴜ̛̀ᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đɪ, ᴠɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴏᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́:

Cʜᴀ́ᴜ ᴄʜᴏ ʜᴏ̉ɪ ᴏ̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ?

-Dᴀ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ 810 ᴀ̣, ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴀ̣ ?

-Ôɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ!

Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sɪ̃ ǫᴜᴀɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ “Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 4”. Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴜ̛̉ᴀ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀɴʜ ɢᴏ̣ɴ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ. Cᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ, ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃ ᴠɪ̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̣ᴍ 94 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀɴɢ ᴛʜᴏᴀ̆ɴ ᴛʜᴏᴀ̆́ᴛ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ 810.

… Bᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ᴛᴀ̂́ᴍ ɢᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛᴏᴀ́ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ɢᴀ̂̀ʏ ɢᴜᴏ̣̂ᴄ đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟɪᴍ ᴅɪᴍ ɴɢᴜ̉.

Vɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ʀᴀ̃ɪ đɪ ᴛᴏ̛́ɪ, đᴏ̂ɪ ᴛᴀʏ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴄ ᴛᴏ ʙᴇ̀ ɢᴀ̂ɴ ɢᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̂̃ᴍ đᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴇ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴᴀ̆́ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̣ɴɢ ɢᴏ̣ɪ:

-Aɴʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴏ̛ɪ, ᴇᴍ ʟᴀ̀ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴀɴʜ đᴀ̂ʏ.

Ôɴɢ ʟᴀ̃ᴏ sᴜʏ́ᴛ sᴏᴀ́ᴛ 100 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴋʜᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴏ̛̉ đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀ̀ ɴᴜᴀ ᴍᴏ̛̀ đᴜ̣ᴄ ʀᴀ ɴʜɪ̀ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ:

-Aɪ đᴀ̂́ʏ ? Aɪ đᴀ̂́ʏ ?

Mᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ʜᴏ̛ɴ đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ:

-Cʜᴀ́ᴜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mᴀ̣ɴʜ Đᴀ̂̉ᴜ ᴏ̛̉ Lᴜ̣ᴄ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴀ̂ʏ ᴀ̣. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Tʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 4. Bᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Tᴀ̣ Qᴜᴀɴɢ Cʜɪ́ɴʜ – ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Tᴀ̣ Qᴜᴀɴɢ Bᴜ̛̉ᴜ; Bᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Hᴏ̂̀ Tʜᴜ̉ʏ – ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴀɴʜ Hᴏ̂̀ Sʏ̃ Nɢᴀ̣̂ɴ.

Tʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴄᴏ̛ɴ ʜᴏ, đᴜ̛ᴀ ᴛᴀʏ ʀᴀ ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀʏ ᴠɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴇ̃ ᴍɪ̉ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Ôɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏ̂ɪ ᴍᴏ̂ɪ ʀᴜɴ ʀᴜɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄᴜ̛́ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̛̣ᴛ…/

Vɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴᴏ́ɪ:

-Aɴʜ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴏ̛ɪ, ʜᴏ̂̉ xᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 4 ᴏ̛ɪ, ᴇᴍ Qᴜᴏ̂́ᴄ Tʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ đᴀ̂ʏ. Nɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̃ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ ᴏ̛ɪ…

Nᴏ́ɪ đᴏᴀ̣ɴ, ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ ɢᴏ́ɪ ǫᴜᴀ̀ ɴʜᴏ̉ đᴀ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴋʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Cᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ᴄʜᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɢɪᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ đᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̂̉ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ̂̉ɴ ɴɢʜᴇ…

Bᴏ̂́ɴ ᴠɪ̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̂ʏ ǫᴜᴀɴʜ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Ôɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉ ᴋʜᴏ̀ ᴋʜᴇ̀ đɪ̣ɴʜ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ đᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Áɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴠᴜɪ ʜᴏ̛ɴ ʜᴀ̆̉ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ…

Vɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̛̃, ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ:

-Aɴʜ ᴍᴀᴜ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̣ɴ ᴇᴍ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ̆ᴍ, ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ᴋᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 4, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴏ̛̀ ᴏ̛̉ Kʏ̀ đᴀ̀ɪ Hᴜᴇ̂́… Rᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ đɪ đᴀ́ɴʜ ᴛᴇɴɪs, đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ, ᴋʜɪᴇ̂ᴜ ᴠᴜ̃ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴜ̛́…

Ôɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɢᴀ̣̂ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴇ̣, ᴋʜᴇ̃ ᴍɪ̉ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Cᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́ ᴛʀᴇ̉ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ:

-Aɴʜ ᴏ̛ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ, đᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴀ̂́ʏ ɴʜɪ̉?

Tᴏ̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ:

-Kʜᴏ̂ɴɢ ᴇᴍ ᴀ̣. Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ đᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ đᴇᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ!

Cᴏ̂ ʏ ᴛᴀ́ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ́ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ đᴜ̛ᴀ ᴛᴀʏ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀᴜ ᴠᴏ̣̂ɪ ɢɪᴏ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̆ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ́…

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́ ᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̆ᴍ. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ

DUYÊN KỲ NGỘ VỚI “ĐỆ TỨ QUỐC LỘ ĐẠI VƯƠNG”

Mᴜ̀ᴀ ʜᴇ̀ ɴᴀ̆ᴍ 2012, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴀ̣ᴍ Nɢᴏ̣ᴄ Dɪᴇ̂̃ɴ 85 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ 174 (Sᴜ̛ đᴏᴀ̀ɴ 316-Qᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 2) ᴄʜᴏ̛ɪ. Ôɴɢ Dɪᴇ̂̃ɴ ʙᴀ̉ᴏ:

“Mᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴏ̛̉ Nʜᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ Cᴀ̂̀ᴜ Gɪᴀ̂́ʏ ɴʜᴇ́. Sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ, sɪ̃ ǫᴜᴀɴ ʜɪᴇ̂̉ɴ ʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂́ʏ. Hᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ sᴇ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ”.

Tᴏ̂ɪ ɢᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴏ̂ɴɢ Dɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴀɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ: “Mᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̛́ đᴇ̂́ɴ đᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ sᴇ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̂ᴜ”.

Sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴀ ᴛᴀ̂̀ᴍ ᴛᴀ̃, ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɪ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ᴋʜɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ đᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ đᴀɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̂ᴍ ʀᴀ̉. Bᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ Aɴʜ ʜᴜ̀ɴɢ LLVTND Lᴀ Vᴀ̆ɴ Cᴀ̂̀ᴜ (ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴜᴏ̛̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ sᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ). Aɴʜ ʜᴜ̀ɴɢ Lᴀ Vᴀ̆ɴ Cᴀ̂̀ᴜ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ sᴏ̛ ᴍɪ ᴍᴀ̀ᴜ xᴀɴʜ.

Kᴇ̂́ đᴏ́ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sɪ̃ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴀ̉ɪ Bᴀ̆̀ɴɢ (ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Hᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ xᴀ đɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ.

Tᴏ̂ɪ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ Aɴʜ ʜᴜ̀ɴɢ Lᴀ Vᴀ̆ɴ Cᴀ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ: “Ôɴɢ ᴏ̛ɪ, ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ sᴏ̛ ᴍɪ ᴍᴀ̀ᴜ xᴀɴʜ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ sᴀ́ᴏ ᴋɪᴀ ʟᴀ̀ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ᴜ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ʜᴏ̉ɪ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴀ̣?”

Aɴʜ ʜᴜ̀ɴɢ Lᴀ Vᴀ̆ɴ Cᴀ̂̀ᴜ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ: “Cᴀ̣̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀ̀, ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̣ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ đᴀ̂́ʏ. Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ 174 – Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 4 Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ”.

Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́, ᴅᴜ̀ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ sɪ̃ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ. Vᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴛᴀʏ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴏ̀ɴ ɢɪᴀ̃ ᴄᴜ̛́ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴍᴀ̃ɪ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛́ᴛ.

Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɢᴀ̆́ɴ ʜᴜʏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ 174. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴀ̂́ʏ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ʙᴜ̣ᴄ, ɴʜᴇᴏ đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ đᴀ̃ ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʏ̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ:”Tᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴠɪ̀ E174 ᴠᴀ̀ E209 ʟᴀ̀ 2 ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴜ̉ ʟᴜ̛̣ᴄ, đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Bᴏ̣̂ Tᴏ̂̉ɴɢ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ, Tʀᴜɴɢ, Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Lᴀ̀ᴏ, Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̂́ᴛ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ.

E174 đᴀ̃ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ 7 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ Pʜᴀ́ᴘ, 7 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃, 5 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ Lᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 5 ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇɴ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʏ̀.

Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂ɴɢ Kʜᴇ̂ 1-2 ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ 1950, ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ ʟᴏ̛́ɴ, ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Bᴀ̆́ᴄ;

Tʀᴀ̣̂ɴ Mᴏ̣̂ᴄ Cʜᴀ̂ᴜ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴋɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ʙᴀ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴜ̀ɴɢ Tᴀ̂ʏ Bᴀ̆́ᴄ, ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ Tᴀ̂ʏ Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ sᴀɴɢ Lᴀ̀ᴏ;

Tʀᴀ̣̂ɴ đᴏ̂̀ɪ A1 ᴠᴏ̛́ɪ 38 ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̂ᴍ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛́ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴋɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ́ᴘ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̣̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ Pʜᴜ̉;

Tʀᴀ̣̂ɴ Bᴜᴏ̂ɴ Mᴇ̂ Tʜᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ Sᴜ̛ đᴏᴀ̀ɴ 23 đɪ̣ᴄʜ, ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ Tᴀ̂ʏ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ;

Tʀᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ Cʜᴜᴍ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ Mᴇ̀ᴏ-Vᴀ̀ɴɢ Pᴀᴏ, ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ Lᴀ̀ᴏ ʜᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴇ̀ᴏ Bᴏ̂ɴɢ Lᴀᴜ, ᴛʀᴀ̣̂ɴ Lᴀʀɪᴇᴛ… 65 ɴᴀ̆ᴍ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ E174 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴜ̛̣ ʜʏ sɪɴʜ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̣ɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃, ǫᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ.

Tʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴀɴɢ ᴠᴏ̂ ʜɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴠᴏ̂ ɢɪᴀ́ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̂ ʜᴀ̣ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ɴᴏ́ đᴀ̃ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̂ đɪ̣ᴄʜ…”.

Nɢᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɢʜᴇ̂́, Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Pʜᴀ̣ᴍ Nɢᴏ̣ᴄ Dɪᴇ̂̃ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ:

“Cʜᴀ́ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ E174 đᴀ̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ, Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛ Đᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Cʜᴜ Hᴜʏ Mᴀ̂ɴ, Pʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Hᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ; Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Aɴ (Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Hᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ), Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴀ̉ɪ Bᴀ̆̀ɴɢ (Qᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Hᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ); Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Tʀɪ̣ɴʜ Tʀᴀ̂ɴ, Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ Bᴏ̣̂ đᴏ̣̂ɪ Bɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ; Tʀᴜɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Đᴀ̀ᴏ Tʀᴏ̣ɴɢ Lɪ̣ᴄʜ, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ…

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ (ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ɴᴀ̆ᴍ 1953 ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1960 ᴋʜɪ đᴇᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ᴍ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́) ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴀ̉, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́, đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴍᴜ̛̣ᴄ, đᴀ́ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ E174.

Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ, ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ, sɪ̃ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴀᴏ ʜᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɴʜ ʜᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ E174 ᴅᴜ̀ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴜ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴀ̉” ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ɢᴀ̆́ɴ ʜᴏᴀ, ᴄᴀ̀ɪ ʜᴜʏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴏ̣ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛̣ᴄ…”

Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴀᴏ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ 174 ɴᴀ̆ᴍ 2012. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ.

GIỮ мᴀ̃I NIỀM YÊU THA THIẾT CUỘC ĐỜI

Lᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8 ɴᴀ̆ᴍ 2012 ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ 92 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Tᴜ̛̀ ɴɢᴏ̃ 7 Hᴏ̀ᴀ Bɪ̀ɴʜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Mɪɴʜ Kʜᴀɪ, ᴛᴏ̂ɪ ʀᴇ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ Bᴏ̣̂ Xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 4 đᴇ̂́ɴ đᴜ́ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ 35ᴍ2 (đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̆ɴ đᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ) ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ sᴏ̂́ɴɢ.

Ôɴɢ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴘʜᴀ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂, ʀᴜ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀᴏ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ Tʜᴀ̆ɴɢ Lᴏɴɢ ʀᴀ ᴍᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ:

Vᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ “ʙᴀ̣ɴ ᴠᴏɴɢ ɴɪᴇ̂ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ.

“Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ” Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1920, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʏ̉ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̉ɴ ʜᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ đᴀ̂̀ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ, ʟᴜ́ᴄ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴀ̀ᴏ ʜᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴɢ, ʟᴜ́ᴄ ʙɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɪ ᴏᴀ́ɴ… Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

“Tᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣, sᴏ̂ɪ ɴᴏ̂̉ɪ, ʟᴇ̂ɴ ʙᴏ̂̉ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ, ᴘʜᴏɴɢ ʙᴀ ʙᴀ̃ᴏ ᴛᴀ́ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴏ̣̂, ᴠᴀ̀ᴏ sᴏ̂́ɴɢ ʀᴀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ʙᴏᴍ ʀᴏ̛ɪ đᴀ̣ɴ ɴᴏ̂̉, ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 5 ʟᴀ̂̀ɴ, đᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ɴʜᴏ̉… ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̀ɴ ᴘʜᴇ̂́, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴜɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴅᴀɪ ᴅᴀ̆̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀.

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ǫᴜᴀɴ (ᴄʜᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ Tʜᴀᴍ ᴛʀɪ Tʀɪᴇ̂̀ᴜ đɪ̀ɴʜ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ), ʟᴀ̀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 800 sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ đᴀ̆̉ɴɢ Đᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ 45, ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 43 ʜᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴜ̛ᴜ ᴛᴜ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ Hᴜᴇ̂́ ᴅᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Pʜᴀɴ Aɴʜ ᴠᴀ̀ Gɪᴀ́ᴏ sᴜ̛ Tᴀ̣ Qᴜᴀɴɢ Bᴜ̛̉ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ.

Cᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ Tʜᴀ́ɴɢ Tᴀ́ᴍ ɴᴀ̆ᴍ 1945, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴇ̂́ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Cᴀᴏ Pʜᴀ) đᴀ̃ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̛̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Mɪɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴋʏ̀ đᴀ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ Nɢᴏ̣ Mᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀ̉ᴏ Đᴀ̣ɪ… Nᴀ̆ᴍ 1949, ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 29, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ 174 ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 5.000 ǫᴜᴀ̂ɴ ᴏᴀɪ ʜᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴏ̂́ɴ Cᴀᴏ-Bᴀ̆́ᴄ-Lᴀ̣ɴɢ…

Sᴀᴜ ɴᴀ̆ᴍ 1953 ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1960 ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́. Tᴜ̛̀ đᴏ́ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̣̂ɴ đᴀ̣̂ɴ, ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ.

Mɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴜɪ, đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Mɪ̀ɴʜ ᴠᴜɪ ᴠɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̉

Tᴏ̂ɪ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴏ̣̂ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜɪ, sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛ ʟᴏ̛̀ɪ Bᴀ́ᴄ Hᴏ̂̀ ᴅᴀ̣̆ɴ: Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ǫᴜʏ́ ʜᴏ̛ɴ đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ!”.

Tʀᴏɴɢ 10 ɴᴀ̆ᴍ “ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̣ɴ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ, ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ đᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ U100 ɴᴀ̀ʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̣̂ɴ.

Pʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ đᴇ̂̉ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴏ̛̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ, ɴɢʜɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̂ ʙɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɢɪᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ. Hᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ 15ᴍ2 ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 4 ᴋʜᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴀʏ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂, ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀.

Cʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ 98 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴠɪ̣ɴ ʟᴀɴ ᴄᴀɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 3 ᴛʜᴏ̛̉ ᴅᴏ̂́ᴄ, ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɴ, đᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̂́ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴜʏ̣ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ. Bᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴏ́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ, “Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ” ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴇᴏ ᴛʜᴀɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴘʜɪ̀ ᴘʜᴏ̀ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ sᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴀ̣ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʏ̉ ɴʜᴜ̛ ᴏ̂ɴɢ…

Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴏ̉ 15ᴍ2 ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 4 ᴋʜᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴɢ sᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ đᴀ̃ ʀᴀ đᴏ̛̀ɪ. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ.

Nɢᴀʏ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́, ʙᴀ̀ ᴄᴜ̣ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ đᴏ̛̃, ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴀ̂ɴɢ ᴛᴀʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ́ đᴏ̛ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ sᴜ̛̉ᴀ xᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ? Tᴏ̂ɪ ᴍᴀ̣ɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ đᴀɴɢ sᴜ̛̉ᴀ ʟᴀ́ ᴛʜᴜ̛ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴏ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 1.

Ôɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ đᴀ̃ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀. Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴏ́ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴘ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 2-3 ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʟᴇᴏ ʟᴇ̂ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ 4 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ. Sᴀ̆́ᴘ 100 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɪ́ᴛ đᴀ̂ᴜ… Tɪᴇ̂́ᴄ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ.

Kʜɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ sᴀɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 99 ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ đᴇ̂̉ ᴏ̛̉. Vᴀ̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̃ ɴɢᴏ̉ ʏ́ sᴇ̃ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̂ᴍ.

“Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢɪᴀ̀” ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜɪ́ ᴋʜᴀ́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂́ᴛ xᴀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ. Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴜ̛́ᴀ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ xᴇᴍ ᴄᴀ̂̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ɢɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ ɪɴ sᴀ́ᴄʜ.

Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ sᴀ́ᴄʜ. Vᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̆ɴɢ 1 ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ.

Cᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ “Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ʙᴀ̉ɴ ʜᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ ɢɪᴜ̛̃ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ” ᴅᴏ Nʜᴀ̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ Tʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɪɴ xᴏɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 4 ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɴ.

Cᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀᴏ xᴀɴʜ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́, “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪ́ɴʜ ɢɪᴀ̀” Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ đᴀɴɢ ᴍɪ̉ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴇ̣ᴘ. Cʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ʏᴇ̂ᴜ, ᴄᴀ̉ᴍ ᴘʜᴜ̣ᴄ. Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴍᴀɪ sᴀᴜ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ Hᴜ̀ᴍ xᴀ́ᴍ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̆ɴɢ sᴀ́ᴄʜ. Ảɴʜ: Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ.

Tʜᴇᴏ Tᴏ̂̉ Qᴜᴏ̂́ᴄ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*