ɴóɴɢ: ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ɴữ Đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ɴᴀʏ Đɪ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟸 ɴữ đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã đɪềᴜ ᴛʀᴀ ғ𝟷 ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ 𝟷 ɴữ đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ địɴʜ ᴋỳ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟸 ɴữ đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ở ɴɢʜệ ᴀɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸
ᴄụ ʙà 𝟽𝟹 ᴛᴜổɪ ᴠà ʙé ɢáɪ 𝟷 ᴛᴜổɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴋʜơ ᴍú ở ʙảɴ ᴠùɴɢ sâᴜ ɴɢʜệ ᴀɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸
ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴋʜơ ᴍú ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ sâᴜ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸
ᴛốɪ 𝟸𝟽/𝟽, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴠừᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ʟà ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴữ đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴠàᴏ sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ.

ᴄụ ᴛʜể, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜ.ᴠ.ᴄ. (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟸. ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ: ʟáɪ xᴇ. ᴛʀú xã ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴀɴ ʜòᴀ, ǫᴜỳɴʜ ʟưᴜ). ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ᴛ.ᴛ.ᴛ. đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟷 ᴛᴜầɴ ᴛʀở ʟạɪ đâʏ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ʟáɪ xᴇ ᴄʜở ʜàɴɢ đɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ, ʜưɴɢ ʏêɴ, ʜà ɴᴀᴍ. ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà đượᴄ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả 𝟸 ʟầɴ đềᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. sᴀᴜ đó ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ɢửɪ ᴄᴅᴄ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ đã ʜọᴘ ᴋʜẩɴ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ʜᴜʏệɴ ǫᴜỳɴʜ ʟưᴜ để ᴅậᴘ ᴅịᴄʜ.

ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜ.ᴛ.ǫ.ɴ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟿. ᴛʀú xã ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴀɴ ʜòᴀ, ǫᴜỳɴʜ ʟưᴜ). ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ đɪềᴜ ᴅưỡɴɢ ᴛ.ᴛ.ᴛ. ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟽, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả 𝟸 ʟầɴ đềᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. sᴀᴜ đó ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ɢửɪ ᴄᴅᴄ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟿𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ở 𝟷𝟺 địᴀ ᴘʜươɴɢ: ᴛᴘ ᴠɪɴʜ: 𝟿𝟶, ᴛươɴɢ ᴅươɴɢ: 𝟸𝟹, ᴅɪễɴ ᴄʜâᴜ: 𝟸𝟶, ǫᴜỳɴʜ ʟưᴜ:𝟷𝟼, ʏêɴ ᴛʜàɴʜ: 𝟷𝟹, ᴋỳ sơɴ: 𝟷𝟶, ɴᴀᴍ Đàɴ: 𝟼, ǫᴜỳ ʜợᴘ: 𝟻, ɴɢʜɪ ʟộᴄ: 𝟺, ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ: 𝟸, Đô ʟươɴɢ: 𝟷, ɴɢʜĩᴀ Đàɴ: 𝟷, ᴛâɴ ᴋỳ: 𝟷, ᴛʜᴀɴʜ ᴄʜươɴɢ: 𝟷.

ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ǫᴜỳɴʜ ʟưᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ǫᴜᴀ, ᴄᴅᴄ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ số ᴍẫᴜ ʟà 𝟸.𝟻𝟻𝟶 ᴍẫᴜ (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟷𝟻 ᴍẫᴜ ғ𝟷, 𝟽 ᴍẫᴜ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ). ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ 𝟺 ᴍẫᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ đã ᴄôɴɢ ʙố ᴠà 𝟷.𝟽𝟽𝟷 ᴍẫᴜ âᴍ ᴛíɴʜ. ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄòɴ 𝟽𝟽𝟻 ᴍẫᴜ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả.

Đɪềᴜ ʜướɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ
ᴛᴘ ʜᴄᴍ: ǫᴜậɴ 𝟹 ᴘʜảɴ ʙáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ôɴɢ Đᴏàɴ ɴɢọᴄ ʜảɪ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ
ʜà ɴộɪ: ᴍộᴛ ᴄᴀ ғ𝟶 ᴋʜɪ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*