B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ɴ̼ԍ̼н̼ι̼ ̼ᴘ̼н̼ạ̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼”̼.̼M̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ɴ̼ԍ̼н̼ι̼ ̼ᴘ̼н̼ạ̼м̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼

“̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼đ̼á̼ɴ̼н̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼ɴ̼н̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ồ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼à̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼e̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼;̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ó̼i̼”̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ù̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼h̼à̼ ̼L̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼à̼ ̼L̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼K̼C̼N̼)̼ ̼C̼h̼à̼ ̼L̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ú̼c̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼h̼ở̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ự̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼(̼T̼/̼h̼)̼

nguồn:https://hongtintuc.com/b%cc%bco%cc%bc-%cc%bcm%cc%bce%cc%bc-%cc%bcn%cc%bcg%cc%bch%cc%bci%cc%bc-%cc%bcp%cc%bch%cc%bca%cc%bcm%cc%bc-%cc%bcd%cc%bce%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcn%cc%bch%cc%bca%cc%bc-%cc%bcn%cc%bcu%cc%bc-%cc%bcs%cc%bci/?fbclid=IwAR3_HrXfAUCpfDfm54RMdn7H_zbmfl1Znf4vMwGnrGxY2PsCoTL42XCCWgI

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*